ÅRSBERETNING 2011

for ALTA Kunstforening

1 Generelt

1.1 Styret

Styreleder: Inger Emilie Solheim

Sekretær: Mette Skipperud

Kasserer: Inge Berg Nilssen

Styremedlem: Julie Povenius

Styremedlem: Svein Johansen

Styremedlem: Kjersti Utstøl

Varamedlem: Kari Berg

Varamedlem: Hjørdis Øvergård

Varamedlem: Birgitte Bentsen

 

Styret har avholdt 6 styremøter i perioden.

1.2 Årsmøte

Årsmøte ble sist avholdt i Alta kunstforening 28.02.2011

2 Økonomi

2.1 Offentlig tilskudd

Kunstforeningen søkte Alta kommune om kulturstøtte og mottok kr 1745 i driftstilskudd for 2011.

Videre gjelder fortsatt avtalen om at kommunen stiller lokaler til rådighet for kunstforeningen i underetasjen i Hesteskoen 2. Dette er en følge av en byttehandel der det ble inngått en 10-årig avtale om slik dekning av utgift til lokaler som vederlag for en tomt i Russeluft som kommunen overtok fra kunstforeningen.

2.2 Støtte fra andre

Alta kunstforening mottok fraktstøtte fra Norske kunstforeninger på kr 4000 i 2011. Kunstforeningen har også mottatt refusjon fra Norske kunstforeninger kr 5835 til delvis dekning av reiseutgifter innledere ved åpningen av utstillingen "Hovig i Nord", samt refusjon kr 2142 fra SKINN (Se Kunst i Nord-Norge) til delvis dekning av utgifter ved oppmaling av utstillingslokalet etter utstillingen "Uten ramme – nye rom".

Kunstforeningen søkte også fondsmidler fra Sparebank1 Nord-Norges gavefond for å holde i hevd og utvide bildesamlingen og å kjøpe inn utstyr for kunstkafe for eldre, og fikk tilsagn om kr 50000 fra fondet til dette formålet. Prosjektet er påbegynt, men vil i sin helhet bli utgifts- og inntektsført i 2012.

2.3 Egeninntekter

Kunstforeningen har i 2011 86 betalende hovedmedlemmer, herav 13 familiemedlemmer og 1 bedriftsmedlem. Medlemsmassen har dermed økt med 32 medlemmer siden 2010. Kontingenten var i 2011 kr 250 per hovedmedlem og kr 50 per familiemedlem. Bedriftsmedlemskap koster kr 1500. Innbetalt medlemskontingent i 2011 var kr 20750.

Av andre egeninntekter utgjør provisjon på salg av kunst kr 13626. Dette beløpet inngår i bruttobeløpet for salg av kunst kr. 48545 i post 121 i regnskapet. Det var ikke salgs- og provisjonsinntekter på formidling av kunst utenom utstillingene, det vil si fra mappen med grafikk i kommisjon, se punkt 3.4. Leieinntekter fra utleie av utstillingslokalet var kr 3000 i 2011. Leieinntekter for 2010 og 2011 for utleie av bilder til bedrifter er inntektsført i 2011 med kr 24800. Kunstverk leies ut for to år av gangen og leien er satt til kr 400 per verk per år.

2.4 Resultat 2011

Driften i 2011 ga et regnskapsmessig overskudd på kr 8581,67 etter avskriving av gamle fordringer fra 2008 og 2009.

2.5 Eiendeler

Det er ikke gjort innkjøp av nye kunstverk til Alta Kunstforenings egen samling i 2011. Det er gjort noen mindre innkjøp til utlodninger med mer. Samlingen er derfor bokført i balansen med samme beløp som ved utgangen av 2010, kr 102508. Samlingen er dokumentert på kunstforeningens hjemmesider,www.alta.kunstforening.net . En vesentlig del av samlingen er på nytt utleid for en toårsperiode til bedrifter i Alta, se punkt 2.3. Kunstforeningens bankinnskudd per 31.12.2011 var kr 77714.61. Kunstforeningen hadde ikke gjeld ved utgangen av 2011 og alle utestående fordringer ved utgangen av 2011 (kr 7570) var innbetalt til kunstforeningen pr. 25.1.2012.

3 Virksomheten

3.1 Utstillinger og arrangementer

Alta kunstforening hadde 5 utstillinger i 2011.

 

Besøk: 726

Besøkstallene i 2011 har økt med 45% fra 2010 som var litt under 500 besøkende.

DKS-opplegg, kulturskoleklasser: 84

 

Følgende utstillinger ble vist:

28.01 – 19.02 Inger Emilie Solheim – maleri*

Besøkende: 122

05.03 – 27.03 Josephine Lyche, Anders Sletvold Moe og Lars Morell - Uten ramme, nye rom

Besøkende: 71 + kulturskolen = 155

10.09 – 01.10 Sarah Cameron Sørensen og Bent Raanes Sørensen – Hovig i Nord

Besøkende: 155

20.10 – 12.11 Kunsthåndverk – Juleutstilling

Besøkende: 177

19.11 – 27.11 Grete Prytz Kittelsen – Emalje og Design

Besøkende:117

*da denne utstillingen ble vist var fortsatt Carola Kleemann styreleder

 

3.2 Formidlingsarbeid i tilknytning til utstillingene i 2011

I 2009 overtok Alta kommune arbeidet med å spre informasjon til skolene om DKS og ta opp påmeldinger. Dette fungerer godt og vi har et bra samarbeid med kommunen på dette området. Kommunen har en DKS-kontakt, og avtaler om DKS-opplegg går direkte mellom kontakten og omviser/pedagog.

Vi har hatt DKS-opplegg på utstillingen Uten ramme – Nye rom. Vi søkte om DKS-opplegg til utstillingen Emalje og Design, men søknaden ble avslått av Alta Kommune pga. innstramminger.

3.3 Egen billedsamling - Billedutleie

Vi leier ut bilder fra vår samling. Leietakere i 2011 har vært: Altta siida AS, Aurora Landskap AS, Link signatur AS, Bufetat region nord Norut Alta AS og Alta lensmannskontor. Leie per bilde per år er fra 01.01.2010 kr. 400. Se også pkt. 2.3.

3.4 Andre aktiviteter

Grafikkmappen inneholdt ved årets slutt kun tre trykk, som er våre egne. Mappen har stått inne på lageret i det siste da den er uoppdatert. Det ble returnert 10 trykk til Lasse Kolsrud og Gunnhild Vegge ved årets ende etter påtrykk av kunstner. Grunnen til at mappen ikke har vært oppdatert er at det er vanskelig å få grafikere til å ha trykk i kommisjon hos oss da vår mappe har bøyelige pappskillere. De ønsker en vegghengt mappe med stive blad. Vi fikk avslag på søknad om utstyrsstøtte fra NK for å kjøpe nye skillere i plexiglass.

4 Kommunikasjon

4.1 Markedsføring

Det ble sendt ut invitasjoner til medlemmer og leietakere på mailinglisten i forkant av hver utstilling vi hadde i 2011. Pressemeldinger ble sendt til Altaposten, FD og i ett tilfelle også Nordlys (Hovig i nord). Utstillingene ble kunngjort gjennom plakater i Alta og gjennom annonser i Altaposten og Finnmark Dagblad. Vi har fått meget god pressedekning fra Altaposten gjennom hele året.

Ved utstillingen Uten Ramme – Nye rom, opplevde vi lite besøk. Her hadde vi ikke forhåndsomtale og det var sein opphengning av plakater.

Vi hadde også få på åpningen til Emalje og Design, her kom også plakatene opp seint, men forhåndsomtalen var god. Det var kanskje litt for kort tid siden forrige utstilling.

Hovig i Nord opplevde meget godt besøk. Her hang vi opp plakater tre uker før utstillingen og trykte opp invitasjoner. Invitasjonene ble sendt til mange privatpersoner samt noen kulturinstitusjoner utenfor Alta. De ble lagt på disken på en fotobutikk, hotellet, rådhuset m.fl. Pressedekningen var meget god. Trekkplasteret var et spennende åpningsprogram med tale av Ingrid Espelid Hovig og kunstnerne og et flott innlegg av arkitekt Peter Maisenhölder.

4.2 Mail

Våren 2011 opprettet vi en egen mail-konto (alta.kunstforening@gmail.com). Styreleder og sekretær har tilgang til denne, og det er tenkt at denne kontoen skal overtas av neste styreleder og sekretær. Dette skal gjøre det oversiktelig å kommunisere med våre kontakter i for eksempel annonseavdelingene i Altaposten og FD, SKINN, Alta kommune og Norske Kunstforeninger. Vi mottar også søknader her og vi har en mailingliste som består av medlemmer og leietakere.* Vi har også en medlemsliste** her som ble oppdatert sommeren 2011, men det er kasserer som har den til enhver tid korrekte medlemslisten.

*Dette er ingen fullstendig liste da mange medlemmer ikke har registrert epostadressen.

**Alle medlemmer er registrert her, selv de uten epost.

4.3 Nettside

September 2011 forbedret vi nettsiden (alta.kunstforening.net). Blant nye ting som er lagt ut er oversikt over alle utstillinger vi har hatt siden 2004, utstillingsprogram, "om oss" og medlem. Allerede eksisterende sider ble oppdatert og forbedret. Foto av vår egen billedsamling yter ikke kunsten rettferdighet. Det er behov for å ta gode bilder av kunstsamlingen.

Vi ser at det krever en viss datakompetanse for å kunne ta seg av nettsidene.

5 Samarbeid

Samarbeidspartnere i 2011 har vært Alta Sami Festival, Alta Kommune (DKS).

6 Representasjon og kurs

Alta kunstforening har ikke deltatt på kurs eller årsmøter i 2011.

7 Medlemskap og abonnement

Alta kunstforening er medlem av SKINN (Samorganisasjon for kunstforeninger i Nord-Norge) og Norske kunstforeninger. Vi abonnerer på "Kunsthåndverk" og "Billedkunstneren". Norske kunstforeningers informasjonsblad "Kunst Pluss" og "SKINN informasjon" tilkommer styremedlemmene.

8 Vurdering av driften

8.1 Arbeidsfordeling

Etter konstituerende styremøte 2011 valgte leder og sekretær å fordele lederoppgavene seg i mellom. Mange praktiske arbeidsoppgaver i forbindelse med AK`s aktivitet tilfaller leder og sekretær. Samarbeidet har vært bra.

Av andre som har faste arbeidoppgaver har vi en kasserer, en referent og en vara som har tatt seg av vakter.

8.2 Utstillingsansvarlig

Vi ser et behov for flere som bidrar som utstillingsansvarlig da sekretær har vært overrepresentert der. Representant for SKINN har rådet oss til å opprette en utstillingskomité. En kjærkommen hjelp har vært at to tidligere styremedlemmer har tatt ansvar for Juleutstillingen 2011. Det skal nevnes at omsetningen av Juleutstillingen var betydelig.

8.3 Rekruttering

To styremedlemmer har i løpet av 2011 bedt om permisjon fra styret. Vi sier oss enig i forrige årsmelding om at arbeid med rekruttering må bli sentralt framover.

9 Takk!

Vi vil gjerne formidle vår takk til de frivillige som har hjulpet til med å arbeide fram utstillingene, alle som har sittet vakt og som har pakket og hengt opp kunst. Vi takker alle våre kjære medlemmer som trofast betaler medlemskontigent år etter år, både private og bedrifter. Takk til alle som leier bilder av oss, og en stor takk til Alta Kommune som støtter oss med et fast lokale å holde hus i. Dette er uvurderlig for at vi skal kunne holde oss i gang. Til slutt en stor takk til Sparebanken Nord Norge-fondet som har gitt tilsagn om 50 000 kroner i prosjektmidler. Dette har vært årets store høydepunkt. Tusen takk.

 

Styret i Alta kunstforening

Alta, Januar, 2012

 

Inger Emilie Solheim         Mette Skipperud         Inge Berg Nilssen

 

 

Svein Johansen         Hjørdis Øvergård