ÅRSBERETNING 2012

1 Generelt

 

1.1 Styret

Leder: Mette Skipperud (på valg)

Sekretær: Inger Emilie Solheim (på valg)

Kasserer: Inge Berg Nilssen 

Styremedlem: Julie Povenius

Styremedlem: Nataliya Dolzhenko

Styremedlem: Svein Johansen (sluttet i juni p.g.a. flytting)

Styremedlem: Kjersti Utstøl (har hatt permisjon)(på valg)

 

Varamedlem: Kari Berg (på valg)

Varamedlem: Hjørdis Øvergård – bidratt som styremedlem (på valg)

Varamedlem: Birgitte Bentsen (på valg)

 

Styret har avholdt 8 styremøter i perioden.

 

1.2 Årsmøte

Årsmøte ble sist avholdt i Alta kunstforening 28.02.2012

 

2 Økonomi

 

2.1 Offentlig tilskudd

Kunstforeningen søkte Alta kommune om kulturstøtte og mottok kr 2 084 i driftstilskudd for 2012.

Alta kommune dekker foreningens husleie som en del av et makeskifte med Alta kunstforening.

 

2.2 Støtte fra andre

Kunstforeningen fikk i 2011 tilsagn om 50 000 kroner fra Sparebank1 Nord-Norges gavefond for å holde i hevd og utvide bildesamlingen og å kjøpe inn utstyr til kunstkafe for eldre. Prosjektet er realisert og tilskuddet er utbetalt i 2012.

Alta kunstforening mottok i 2012 også

- tilskudd til utstillingsplatter fra Norske kunstforeninger kr 5 000  

- refusjon kr 2 000 fra SKINN (Se Kunst i Nord-Norge) etterbetalt til dekning av utgifter ved oppmaling av utstillingslokalet etter utstillingen "Uten ramme – nye rom" i 2011.

- momsrefusjon fra Norske kunstforeninger kr 2 090

Kunstforeningen har ikke mottatt frakttilskudd i 2012.

Kunstforeningen har i 2012 også fått forhåndsutbetalt tilskudd fra Alta kommune til utstillingen IOMAKA i 2013. Tilskuddet er innbetalt på konto og føres til inntekt i regnskap 2013.

 

2.3 Egeninntekter

Kunstforeningen har i 2012  73 betalende hovedmedlemmer, herav 8 familiemedlemmer og 1 bedriftsmedlem.

Kontingenten var i 2012 kr 250 per hovedmedlem og kr 50 per familiemedlem. Bedriftsmedlemskap koster kr 1500.

Innbetalt medlemskontingent i 2012 var kr 17 850.

Av andre egeninntekter utgjør provisjon på salg av kunst kr 16 405. Dette beløpet inngår i bruttobeløpet for salg av kunst kr. 68 055 i post 121 i regnskapet.

Leieinntekter fra utleie av utstillingslokalet var kr 4 500 i 2012.

Leieinntekter for 2012/13  for utleie av bilder til bedrifter er inntektsført med kr 21 600. Resterende leieinntekter for 2013, kr 10 400 kommer til inntekt i 2013.

 

2.4 Resultat 2012

Driften i 2012 ga et regnskapsmessig overskudd på kr 25 605.

 

2.5 Eiendeler

Det er gjort innkjøp av nye kunstverk til Alta Kunstforenings egen samling i 2012, finansiert av støtten  fra Sparebank1 Nord-Norges gavefond. Disse er aktivert i balansen med kr 26 400. Bokført verdi av samlingen utgjør kr 128 908 pr. 31.12.

Samlingen er dokumentert på kunstforeningens hjemmesider, www.alta.kunstforening.net . En vesentlig del av samlingen er på nytt utleid for en toårsperiode til bedrifter i Alta, se punkt 2.3.

Det er kjøpt inn oppvaskmaskin, nye kopper, tallerkener og bestikk.

Kunstforeningens bankinnskudd per 31.12.2012 var kr 131 455. Ved årsskiftet hadde kunstforeningen en gjeld på kr 10 690, oppgjør for innkjøpt kunst til juleutstillingen 2012.

 

3 Virksomheten

 

3.1 Utstillinger og arrangementer

Alta kunstforening hadde 5 utstillinger i 2012.

Besøkstallet i 2012 var 532.

DKS-opplegg, kulturskoleklasser barnehager: 92

 

 Følgende utstillinger ble vist:

1 – fra 10.01 – 14.01.

Kunstforeningens egen samling presentert for interesserte leietakere og publikum

Besøkende: ikke registrert

 

2 – fra 10.03. – 18.03.

Hilde Schanke Pedersen, festivalkunstner Borealis festivalen

Besøkende : 126 personer +  2 barnehagegrupper 20 barn og 12 elever fra videregående skole

 

3 – fra 12.05. – 20.05.

Expedition of Printmakers, ”Nye trykk” : Regi SKINN

Besøkende : 60 personer + DKS 3 skoleklasser ,60 elever

 

4 – fra 27.10. – 10. 11.

Den 66.Nordnorske kunstutstillingen,: Regi Bodø kunstforening

Besøkende : 124 personer og eldrekafe 7 personer

 

5 – fra 24.11. – 08.12.

Juleutstilling

Filt: Wenche Magerøy

Keramikk: Marja-Riita Heikkonen

Duodji: Ovlla Gaup

Grafikk: Augon Johnsen

Tekstil: Ingvild Johansen

Besøkende :  115 personer og 8 på eldrekafe

 

3.2 Formidlingsarbeid i tilknytning til utstillingene i 2012

Vi har hatt DKS-opplegg på utstillingen ”Nye trykk”, i samarbeid med kulturskolen

 

3.3 Egen billedsamling - billedutleie

Vi leier ut bilder fra vår samling. Leietakere i 2012 - 2014 er :

Altta siida AS, Bufetat region nord, Norut Alta , Haldde arkitekter AS, Innovasjon Norge, RIB i Nord  og Byhagen legesenter.

Leie per bilde per år er fra 01.01.2010 kr. 400. Se også pkt. 2.3.

 

3.4 Andre aktiviteter

"Kunstkafe i Alta kunstforening"

 

I høst har vi arrangert 2 kunstkafeer. 

 

Den første under Nordnorsken. Det var mange fotografier med på utstillingen og de inspirerte gjestene til å fortelle historier bl. annet om klippfisk og fjordsamiske tradisjoner. En av skulpturene var en haug med rustne spiker på noen slitte plankebord og hadde en tittel , her står ikke hus igjen, som ga dem minner tilbake til evakueringa. Det ble derfor fortalt mange historier fra den tiden rundt kaffebordet etterpå. Som forarbeid hadde gjestene våre bakt kake som de hadde med seg. Vi kunne dekke fint på med nyinnkjøpte kopper og glass.

 

Siste gang var mens vi hadde juleutstilling med keramikk, filtarbeider, bilder, tøyreflekser og doudji . (se bilder vedlagt)De likte å få ta og kjenne på gjenstandene som var utstilt. Denne gangen hadde vi også gløgg og pepperkaker.

 

Organisatorisk har vi dekket bord og kokt kaffe og de har hatt med kake. Leder og miljøarbeiderene har tatt ansvaret for transporten. Besøkene har vart ca.2 timer. De har vært 3 ansatte og fra 5 - 8 brukere med . Ved siste besøk ga de uttrykk for at de gledet seg til neste kunstkafe. Vi ser på dette som et viktig tiltak for å gi nye grupper muligheten til å bli kjent med visuell kunst i Alta kunstforening.

 

4 Kommunikasjon

 

4.1 Markedsføring

Det ble sendt ut invitasjoner til medlemmer og leietakere på epostlisten i forkant av hver utstilling vi hadde i 2012. Pressemeldinger ble sendt til Altaposten og FD . Utstillingene ble kunngjort gjennom plakater i Alta og gjennom annonser i Altaposten og Finnmark Dagblad. Vi har fått meget god pressedekning fra Altaposten gjennom hele året.

 

4.2 Epost

Alta kunstforening har epost-adresse alta.kunstforening@gmail.com. Styreleder og sekretær har tilgang til denne kontoen, og det er tenkt at denne kontoen skal overtas av neste styreleder og sekretær.

 

Kunstforeningen sender også ut informasjon om utstillinger som kommer m.v til vår epostliste av  medlemmer og leietakere som vi har epost-adresse til. Medlemmer som har epostadresse, men som ikke er registrerte med denne hos oss, og derfor ikke har mottatt slik informasjon, oppfordres til å sende oss melding om sin epostadresse slik at vår epostliste kan bli mest mulig oppdatert.

 

4.3 Nettside

Alta kunstforening har egen nettside www.alta.kunstforening.net med utstillingsplan, bildeserier fra tidligere utstillinger og annen informasjon.

 

Vi ser at det krever en viss datakompetanse for å kunne ta seg av nettsidene.

 

5 Samarbeid

Samarbeidspartnere i 2012 har vært Alta Kommune (Borealis og DKS).

 

Fra i år samarbeider vi med Kristin Abrahamsen, Alfa & Omega, om nøkkel utlevering til vaktene.

 

6 Representasjon og kurs

Alta kunstforening har ikke deltatt på kurs eller årsmøter i 2012.

 

7 Medlemskap og abonnement

Alta kunstforening er medlem av SKINN (Se kunst i Nord-Norge) og Norske kunstforeninger. Vi abonnerer på "Kunsthåndverk" og "Billedkunstneren". Norske kunstforeningers informasjonsblad "Kunst Pluss" og "SKINN informasjon" tilkommer styremedlemmene.

 

8 Vurdering av driften

 

8.1 Arbeidsfordeling

Leder og sekretær fordeler lederoppgavene seg i mellom. Mange praktiske arbeidsoppgaver i forbindelse med Alta kunstforenings aktivitet tilfaller leder og sekretær.

Faste arbeidsoppgaver har i tillegg kasserer og et styremedlem som administrerer vaktlisten til hver utstilling.

 

Mange medlemmer har deltatt i arbeidet med mottak, utpakking, opphenging av utstillingene og pakking etter utstillinger.

 

Styret må jobbe mer med arbeidsfordeling og delegering av oppgaver så alle i styret har oppgaver de tar ansvar for. Driften av foreningen er avhengig av at alle deltar utover styremøtene.

 

8.2 Utstillingsansvarlig

Vi ser et behov for at alle i styret bidrar som utstillingsansvarlig. Tanken om å rekruttere fra medlemsmassen til en egen gruppe som administrerer utstillinger er ikke realisert.

 

8.3 Rekruttering

Vi har diskutert hvordan vi kan gjøre AK mer kjent og få en økt interesse for vårt arbeid. Det resulterte i et samarbeidsmøte med Alta kommune i desember, hvor kultursjefen og frivillige organisasjoner i Alta var tilstede.Håpet er at dette skal bli en måte å rekruttere nye medlemmer til styret i fremtiden.

 

9 Takk!

 

Vi vil gjerne formidle vår takk til de frivillige som har hjulpet til med å arbeide fram utstillingene, alle som har sittet vakt og som har pakket ut og hengt opp kunst. Vi takker alle våre kjære medlemmer som trofast betaler medlemskontingent år etter år, både private og bedrifter. Takk til alle som leier bilder av oss, og en stor takk til Alta Kommune som støtter oss med et fast lokale å holde hus i. Dette er uvurderlig for at vi skal kunne holde oss i gang..

 

Styret i Alta kunstforening

 

Alta, februar, 2013

 

 

 

Inger Emilie Solheim         Mette Skipperud         Inge Berg Nilssen

 

 

 

 

 

Nataliya Dolzhenk          Hjørdis Øvergår         Julie Povenius