ÅRSBERETNING 2013

1 Generelt

1.1 Styret

Leder:                        Julie Povenius (på valg)

Sekretær:                  Sissel Anne Martnes

Kasserer:                  Inge Berg Nilssen (på valg)

Styremedlem:           Hill Jorunn Kåberg

Styremedlem:           Anne Stokke

Styremedlem:           NataliyaDolzhenko  

 

Varamedlem:            Mette Skipperud – bidratt som styremedlem

Varamedlem:            Birgitte Bentsen

 

Styret har avholdt 9 styremøter i perioden.

1.2 Årsmøte

Årsmøte ble sist avholdt i Alta kunstforening 4.3.2013

 

2 Økonomi

 

2.1 Offentlig tilskudd

Kunstforeningen søkte Alta kommune om kulturstøtte og mottok kr 2085 i driftstilskudd for 2013.

Vi fikk også 10000 kr i prosjektstøtte for utstilling/workshop IOMAKA fra Alta kommune (bevilget i 2012)

 

2.2 Støtte fra andre

Vi mottok kr 12000 i prosjektstøtte fra Norske kunstforeninger til utstilling/workshop IOMAKA, i tillegg til fraktstøtte kr 8000 til denne utstillingen.

Alta kunstforening var en av kunstforeningene i Norske kunstforeninger som etter søknad mottok lyd/bildeanlegg, gave gitt av gavefondet til Sparebankstiftelsen DnBNor til NKF.

 

Alta kunstforening mottok i 2013 også momsrefusjongjennom Norske kunstforeninger kr 3 168.

 

2.3 Egeninntekter

Kunstforeningen hadde 77 betalende medlemmer i 2013.

Kontingenten var i 2013 kr 250 per hovedmedlem og kr 50 per familiemedlem. Bedriftsmedlemskap koster kr 1500.

Innbetalt medlemskontingent i 2013 var kr 18 150.

Av andre egeninntekter utgjør provisjon på salg av kunst kr 6040. Dette beløpet fremkommer som differansen mellom salg av kunst kr15 000 i post 121 i regnskapet og innkjøp av kunst for videresalg i post 231 i regnskapet.

Leieinntekter fra utleie av utstillingslokalet utgjorde kr 6 000 i 2013.

Utleie av bilder fra Alta kunstforenings bildesamling tilbedrifter ga kr 13 000 i inntekter i 2013 (se punkt 3.3).

 

2.4 Resultat 2013

Driften i 2013 ga et regnskapsmessig underskudd på kr 2006.

 

2.5 Eiendeler

Det er gjort innkjøp av nytt kunstverk til Alta Kunstforenings egen samling, for kr 8 715 i 2013 (grafikk av Inger Sitter). Bokført verdi av samlingen utgjør kr 137 623 pr. 31.12.

Samlingen er dokumentert på kunstforeningens hjemmesider, www.alta.kunstforening.net . En vesentlig del av samlingen er på nytt utleid for en toårsperiode 2014-16 til bedrifter i Alta..

Nytt lyd/bildeanlegg er bokført i balansen med kr 1.Det er kjøpt inn utstyr til lyd/bildeanleggetover driften i 2013 for kr 2337.

Kunstforeningens bankinnskudd per 31.12.2013 var kr 98 695. Ved årsskiftet hadde kunstforeningen ingen gjeld.

 

3 Virksomheten

 

3.1 Utstillinger og arrangementer

Alta kunstforening hadde 5 utstillinger i 2013.

Besøkstallet i 2013 var 532.

DKS-opplegg, kulturskoleklasser barnehager: 92

 

Følgende utstillinger ble vist i 2013:

IOMAKA utstilling og workshop 19.1-2.2.2013

Besøkenede:165

 

Mørk materie 9.2-16.2,2013

Besøkende:96

 

Fall Back Spring Forward 11.6-22.6.2013.

Besøkende: 46

Statens høstutstillings videoprogram og lysbilder 14.9 -28.9.3013

Besøkende:27

 

Den 67. Nordnorske kunstutstillingen, Regi Bodø kunstforening, 30.11-8.12,2013

Besøkende: 54
DKS: 42

 

3.2 Formidlingsarbeid i tilknytning til utstillingene i 2013

Vi har hatt DKS-opplegg i samarbeid med kulturskolen i tilknytning til den Nordnorske kunstutstillingen,

 

3.3 Egen billedsamling - billedutleie

Vi leier ut bilder fra vår samling. Leietakere i 2013 var:

Alta Siida AS, Bufetat region nord,NorutAlta ,Haldde arkitekter AS, Innovasjon Norge, RIB i Nord  og Byhagen legesenter.

Se også pkt. 2.3.

 

4. Utleie

Øytun fotoutstilling 5.-8.mai

Utfordring i leire – keramikk, studenter fra Høyskolen i Finnmark 5.6-8.6.2013

 

5 Kommunikasjon

5.1 Markedsføring

Det ble sendt ut invitasjoner til medlemmer og leietakere på epostlisten i forkant av hver utstilling vi hadde i 2013. Pressemeldinger ble sendt til Altaposten. Utstillingene ble kunngjort gjennom plakater i Alta og gjennom annonser i Altaposten. Vi har fått meget god pressedekning fra Altaposten gjennom hele året.

5.2 Epost

Alta kunstforening har epost-adresse alta.kunstforening@gmail.com. Styreleder, kasserer og sekretær har tilgang til denne kontoen.

Kunstforeningen sender også ut informasjon om utstillinger som kommer mv. til vår epostliste av medlemmer og leietakere som vi har epost-adressetil. Medlemmer som har epostadresse, men som ikke er registrerte med denne hos oss, og derfor ikke har mottatt slik informasjon, oppfordres til å sende oss melding om sin epostadresse slik at vår epostliste kan bli mest mulig oppdatert.

5.3 Nettside

Alta kunstforening har egen nettside www.alta.kunstforening.net med utstillingsplan, bildeserier fra tidligere utstillinger og annen informasjon.

Birgitte Bentsen har hatt ansvar for å oppdatere nettsiden.

Det krever en viss datakompetanse for å kunne ta seg av nettsiden.

6 Samarbeid

Samisk museum for samtidskunst og Alta kunstforening samarbeidet om utstillingen Fall Back Spring Forward 11.6-22.6.2013.

 

Samarbeidspartnere i 2013 har også vært Alta Kommune (Borealis, kulturskolen og DKS).

Fra i 2013 har kunstforeningen samarbeidet med Kristin Abrahamsen, Alfa & Omega, om nøkkelutlevering til vaktene.

7 Representasjon og kurs

Styret i Alta kunstforening (4styremedlemmer) har deltatt på kunstfestival i Hammerfest og på årsmøtet i Norske Kunstforeninger som ble avholdt i forbindelse med kunstfestivalen i Hammerfest.

Sissel Anne Martnes deltok på et halvdagskurs i styrearbeid i regi av Frivillighet Norge i Oslo i oktober 2013. Kursavgift ble betalt av Alta kunstforening.

8 Medlemskap og abonnement

Alta kunstforening er medlem av SKINN (Se kunst i Nord-Norge) og Norske kunstforeninger. Vi abonnerer på "Kunsthåndverk" og "Billedkunstneren". Norske kunstforeningers informasjonsblad "Kunst Pluss" og "SKINN informasjon" tilkommer styremedlemmene.

9 Vurdering av drift

Styret har samarbeidet godt og fordelt oppgavene seg imellom slik at arbeidsmengden har vært akseptabel.

9.1 Arbeidsfordeling

Styremedlemmene har skiftet på å ta ansvar for planlegging av utstillingene. Sekretær har hatt ansvar for innkallinger til styremøter og postboks/eposter. Hele styret har hjulpet til med praktisk arbeid i forbindelse med utstillingene.

Noen medlemmer har deltatt i arbeidet med mottak, utpakking, opphenging av utstillingene og pakking etter utstillinger. Andre har velvillig stilt opp som vakter på utstillingene.

Styret vil videreføre denne ordninga med arbeidsfordeling og delegering av oppgaver slik at alle styremedlemmene har oppgaver de tar ansvar for. Driften av foreningen er avhengig av at alle deltar utover styremøtene.

10 Takk!

Vi vil gjerne formidle vår takk til de frivillige som har hjulpet til med å arbeide fram utstillingene, alle som har sittet vakt og som har pakket ut og hengt opp kunst. Vi takker alle våre kjære medlemmer som trofast betaler medlemskontingent år etter år, både private og bedrifter. Takk til alle som leier bilder av oss, og en stor takk til Alta Kommune som støtter oss med et fast lokale å holde hus i. Dette er uvurderlig for at vi skal kunne holde oss i gang.

 

Styret i Alta kunstforening

Alta, februar, 2014

 

Anne Stokke         Mette Skipperud         Inge Berg Nilssen

 

 

Sissel Anne Martnes                      Hill Jorunn Kåberg