ÅRSBERETNING 2014

 

1 Generelt

1.1 Styret

Leder:                       Mette Skipperud                   ikke på valg

Sekretær:                 Sissel Anne Martnes              på valg

Kasserer:                  Inge Berg Nilssen                  ikke på valg

Styremedlem:           Anne Stokke                          på valg

Styremedlem:           Anita Persen                           ikke på valg

Styremedlem:           Hill Jorunn Kåberg                 på valg

 

Varamedlem:            Mai Brit Helgesen                   ikke på valg

Varamedlem:            Liv Byrkjeflot                           ikke på valg

Varamedlem:            Birgitte Bentsen                      på valg

 

Styret har avholdt 8styremøter i perioden.

1.2 Årsmøte

Årsmøte ble sist avholdt 4. mars 2014 i Alta kunstforenings lokaler.

 

2 Økonomi

2.1 Offentlig tilskudd

Kunstforeningen søkte Alta kommune om kulturstøtte og mottok kr 2 419 i driftstilskudd fra kommunen for 2014. Foreningen fikk i 2014 momskompensasjon gjennom Norske kunstforeninger på kr. 4977.

 

2.2 Støtte fra andre

Kunstforeningen har mottatt kr 7 000 i frakttilskudd fra Norske kunstforeninger i 2014. Foreningen fikk også støtte på kr. 4 466 fra DnB til dekning av en annonse.

 

 

2.3 Egeninntekter

Kunstforeningen har i 2014 77 betalende hovedmedlemmer, herav 8 familiemedlemmer og 1 bedriftsmedlem.

Kontingenten var i 2014 kr 250 per hovedmedlem og kr 50 per familiemedlem. Bedriftsmedlemskap koster kr 1500.

Innbetalt medlemskontingent i 2014utgjorde kr 17 450. -

Av andre egeninntekter utgjør provisjon på salg av kunst kr 7 039. Dette beløpet inngår i bruttobeløpet for salg av kunst kr. 31 351 i post 121 i regnskapet.

Leieinntekter fra utleie av utstillingslokalet var kr 10 000 i 2014.

Leieinntekter for 2014 for utleie av bilder til bedrifter var kr 27 200.

 

2.4 Resultat 2012

Driften i 2014 ga et regnskapsmessig overskudd på kr 860

 

2.5 Eiendeler

Det er gjort innkjøp av nye kunstverk for kr 3 500 til Alta Kunstforenings egen samling i 2014.

Samlingen er dokumentert på kunstforeningens hjemmesider,

www.alta-kunstforening.no. En vesentlig del av samlingen er på nytt utleid for en toårsperiode til bedrifter i Alta, se punkt 2.3.

Kunstforeningens bankinnskudd per 31.12.2014 var kr 98 732.og foreningens eiendeler pr.31.12.2014 inklusive kunstsamling er bokført med kr 242 398..

 

3 Virksomheten

 

3.1 Utstillinger og arrangementer

Alta kunstforening hadde 7 utstillinger i 2014.

Besøkstallet i 2014 var 516 + høstutstillingens video.

DKS-opplegg, kulturskoleklasser barnehager: 92

 Følgende utstillinger ble vist:

1 – januar

Alta Kunstforening sin egen billedsamling

Presentasjon for gamle og nye leietakere

Besøkende 39

2 – fra

Siv Brobakken, Borealisutstiller , mars

Besøkende 79

 

3 – fra

Robert Meyer, «Munch fotografier «

Besøkende 166 ( inkluderer 3 skoleklasser)

4 – fra 31.mai – 14.juni

Hanne Grieg Hermansen, «Residual Hauntings»

Besøkende  31

5 –17.september

Høstutstillingens videoprogram

Besøkende

 

6 – fra 25.oktober – 8.november

Den 68.Nordnorske kunstutstillingen

Besøkende  108

 

6 – 22.november – 6.desember.

Juleutstilling

Glasshytta Blåst                                      June Åsheim - foto

Dagmar Maria Mildes – sølv                  Susann Brox Nilsen - maleri

Yvonne Normanseth - digital print          Inger Emilie Solheim - eksosgrafikk

Tone Skoglund – keramikk                    Marja-Riitta Heikkonen - keramikk

 

Besøkende : 93

 

3.2 Formidlingsarbeid i tilknytning til utstillingene i 2014

I forbindelse med «Munchs fotografier» hadde utstiller et eget tilbud til tre skoleklasser. Elevene fotograferte (selfie) og sendte bildene til Sten Nilsen som skal lage bok med bidrag fra elevene.

Vi har hatt DKS-opplegg på utstillingen i samarbeid med kulturskolen.

Kulturskolen, ved Sigfrid Hernes, har besøkt flere av utstillingene.

 

3.3 Egen billedsamling - billedutleie

Vi leier ut bilder fra vår samling. Leietakere i 2014 - 2016 er:

Altta siida AS, Norut Alta, Haldde arkitekter AS, RIB i Nord, Byhagen legesenter. Helse Finnmark i 2014 og Alta kommune. Helse Finnmark var leietaker i 2014, men har sagt opp leiekontrakten for 2015.

Leie per bilde per år er fra 01.01.2014 kr. 800. Se også pkt. 2.3.

Fra 2014 er det mulig for medlemmer å leie privat til kroner 400 /bilde/ år

Det er 3 medlemmer som leier i perioden.

 

4 Kommunikasjon

4.1 Markedsføring

Det ble sendt ut invitasjoner til medlemmer og leietakere på epostlisten i forkant av hver utstilling. Pressemeldinger ble sendt til Altaposten. Utstillingene ble kunngjort gjennom plakater og gjennom annonser i Altaposten.

 Vi har fått meget god pressedekning fra Altaposten gjennom hele året.

4.2 Epost

Alta kunstforening har epost-adresse alta.kunstforening@gmail.com. Styreleder,  sekretær og kasserer har tilgang til denne kontoen.

Kunstforeningen sender også ut informasjon om utstillinger som kommer til våre medlemmer og leietakere som vi har epost-adresse til. Medlemmer som har epostadresse, men som ikke er registrerte med denne hos oss, og derfor ikke har mottatt slik informasjon, oppfordres til å sende oss melding om sin epostadresse slik at vår epostliste kan bli mest mulig oppdatert.

4.3 Nettside og Facebook-side

Alta kunstforening har egen nettside www.alta-kunstforening.no

med utstillingsplan, bildeserier fra tidligere utstillinger og annen informasjon.

Det er også opprettet egen Facebook-side for Alta kunstforening, altakunstforening.

 

5 Samarbeid

Samarbeidspartnere i 2014 har vært Alta Kommune (Borealis og DKS).

Vi samarbeider med Kristin Abrahamsen, Alfa & Omega, om nøkkelutlevering til vaktene.

6 Representasjon og kurs

Alta kunstforening har ikke deltatt på kurs eller årsmøter i 2014.

7 Medlemskap og abonnement

Alta kunstforening er medlem av SKINN (Se kunst i Nord-Norge) og Norske kunstforeninger. Vi abonnerer på "Kunsthåndverk" og "Billedkunstneren". Norske kunstforeningers informasjonsblad "Kunst Pluss" og "SKINN informasjon" tilkommer styremedlemmene.

8 Vurdering av driften

8.1 Arbeidsfordeling

Leder og sekretær fordeler lederoppgavene seg imellom. Mange praktiske arbeidsoppgaver i forbindelse med AK`s aktivitet tilfaller leder og sekretær.

Kasserer har faste arbeidsoppgaver; regnskap, fakturering, søknader fraktstøtte, prosjekter, momskompensasjon.

Styretsøvrige medlemmer har deltatt i arbeidet med mottak, utpakking, opphenging av utstillingene og nedpakking etter utstillinger. Det er i perioder mye arbeid og det legges ned utallige arbeidstimer for å kunne gi Altas befolkning gode kunstopplevelser.

8.2 Utstillingsansvarlig

Styremedlemmene har på skift ansvar som utstillingsansvarlig . Tanken om å rekruttere fra medlemsmassen til en egen gruppe som administrerer utstillinger er ikke realisert.

8.3 Rekruttering

Vi har diskutert hvordan vi kan gjøre AK mer kjent og få en økt interesse for vårt arbeid.

9 Takk!

Vi vil gjerne formidle vår takk til de frivillige som har hjulpet til med å arbeide fram utstillingene, alle som har sittet vakt og som har pakket ut og hengt opp kunst. Vi takker alle våre kjære medlemmer som trofast betaler medlemskontingent år etter år, både private og bedrifter. Takk til alle som leier bilder av oss, og en stor takk til Alta kommune som støtter oss med et fast lokale å holde hus i. Dette er uvurderlig for at vi skal kunne holde oss i gang.

Styret i Alta kunstforening

Alta, mars  2015

 

Mette Skipperud         Inge Berg Nilssen            Sissel Anne Martnes

 

Anne Stokke                        Hill Jorunn Kåberg             Anita Persen