ÅRSBERETNING 2015 

1   Generelt

1.1  Styret

Leder:                      Anita Persen                                  på valg

Sekretær:                Kristin Harila                                   ikke på valg

Kasserer:                 Inge Berg Nilssen                          på valg

Styremedlem:         Beate Bursta                                   ikke på valg

Styremedlem:         Ragnhildur Asvaldsdottir                ikke på valg

Styremedlem:         Mette Skipperud                             på valg

 

Varamedlem:          Liv Byrkjeflot                                  på valg

Varamedlem:          Mai Brit Helgesen                          på valg

Varamedlem:          Marie Helander                              ikke på valg 

Styret har avholdt 9 møter i perioden.

 

1.2  Årsmøte

Siste årsmøte ble avholdt 23. mars 2015 i Alta Kunstforenings lokaler. 

2         Økonomi

2.1  Offentlig tilskudd

Tildelt kulturstøtte i 2015 i form av driftstilskudd fra Alta kommune kr 1563.

Foreningen fikk i 2015 momskompensasjon gjennom Norske Kunstforeninger på kr 4390. 

2.2  Støtte fra andre

I 2015 har kunstforeningen mottatt kr 17 000 i frakttilskudd fra Norske kunstforeninger, herav kr 14 000 til vandreutstilling. 

2.3  Egeninntekter

Antall betalende medlemmer i 2015 var 57, herav 6 betalende familiemedlemmer og 1 bedriftsmedlem.

Kontingenten var i 2015 kr 250 pr hovedmedlem og kr 50 pr familiemedlem.  Bedriftsmedlemsskap koster kr 1500.

Innbetalt medlemsavgift i 2015 utgjorde kr 15 900.

Av andre egeninntekter utgjør provisjon på videresalg av kunst kr 18 000.

Fra 2016 innføres eget skjema for å dokumentere frivillig arbeid i kunstforeningen som grunnlag for ulike tilskuddssøknader. 

2.4  Resultat 2014

Driften i 2014 ga et regnskapsmessig overskudd på kr 18 619. 

2.5  Eiendeler

Det er gjort innkjøp av nye kunstverk for kr 8000 til Alta Kunstforenings egen samling i 2015.  Kjøpet består av Sofrosyne-serien av Alta-kunstneren Yvonne Normanseth. 

 

Samlingen er dokumentert på kunstforeningens hjemmesider

www.alta-kunstforening.no.  En vesentlig del av samlingen er fortsatt leid ut til bedrifter i Alta for en toårsperiode.  Se punkt 2.3. 

3         Virksomheten

3.1  Utstillinger og arrangement

Alta Kunstforening hadde 6 egne utstillinger og arrangement i 2015. I tillegg var det en utstilling i regi av Alta Bibliotek og Alta samiske språksenter.

Besøkstallet i 2015 var 459 på Kunstforeningens egne utstillinger.

 

Følgende utstillinger og arrangement blei gjennomført i kunstforeningens lokaler i 2015: 

Januar/Februar

Geir Backe Altern. Avtrykk: Jeg flytter ut. Kunst laget av gjenbruksmaterialer. Besøkende: 50. 

Mars

Kunstnergruppe FUFF (Inger Emilie Solheim, Yvonne Normanseth, Marit Anne Sara og Ingerid Jordal). Variert kunstuttrykk - klima og miljøengasjert kunst. Besøkende: 70. 

April

Utstilling Hege Annestad Nilsen. I dialog med Savio.  Besøkende: 122. 

Juni

Alta Kulturskole.  Utstilling av elevarbeider.

Rå Kunst. Outsider art i Norge. Besøkende: 40. 

September

Grete Einarsen. My Social network. Fotografier. Besøkende: 102. 

September/Oktober

Mangfold og Kultur. Utstilling i regi av Alta Bibliotek og Alta samiske språksenter.  Besøkende: ca. 100 (skoleklasser og andre interesserte) 

Oktober/November

Den 69. Nordnorske utstilling. Besøkende: 75. 

Desember

 Alta Kulturskole.  Utstilling av elevarbeider. 

3.2  Formidlingsarbeid i tilknytning til utstillingene i 2015

Det har ikke vært opplegg med formidlingsarbeid i regi av kunstforeningen til utstillinger i 2015.  Utstillinger er besøkt av elever fra formgivningslinja ved Alta Videregående skole og elever fra Kulturskolen i Alta.  Lokalene er også utlånt til kulturskolens egen aktivitet ved to anledninger i 2015. 

3.3  Egen billedsamling – billedutleie

Vi leier ut bilder fra vår egen samling.  I 2015 er det leid ut kunst for kr 19 600.

Fra 2014 blei det mulig for medlemmer å leie kunst privat til kr 400 pr bilde pr år.   

4         Kommunikasjon

4.1  Markedsføring

Det inviteres til utstillinger på kunstforeningens hjemmeside og facebook-side.

Utstillingene kunngjøres også gjennom plakater og pressemeldinger tilmediehuset Altaposten.  Kunstforeningen har fått god pressedekning fra mediehuset gjennom hele 2015. 

4.2  Epost

Alta kunstforening har epost-adresse alta.kunstforening@gmail.com som styret har tilgang til.

Vi ønsker en mest mulig oppdatert e-postliste på medlemmer slik at vi kan nå flest mulig med invitasjoner til utstillinger og annen informasjon pr. mail.  Dersom du ikke mottar informasjon på mail fra oss, ber vi derfor om at du melder inn mailadressen din. 

4.3  Webside og Facebook-side

Alta kunstforening har egen web-side www.alta-kunstforening.no med blant annet utstillingsplan og bilder i egen samling.  I tillegg annen informasjon om Alta Kunstforening.  Redaktør i 2015 har vært Liv Byrkjeflot.

På Facebook-siden (Altakunstforening) legges løpende informasjon om utstillinger og aktiviteter.  Redaktør i 2015 har vært Inger Emilie Solheim. 

5         Samarbeid

Samarbeidsparter i 2015 har vært Alta kommune (Borealis), Alta Bibliotek og Alta Samiske språksenter (utstillingen Mangfold og Kultur).

Fram til august 2015 samarbeidet vi med Kristin Abrahamsen, Alfa & Omega om nøkkelutlevering til vaktene.  Etter at Alfa & Omega har lagt ned sin virksomhet har vi inngått samarbeid med Stig Furu, Barila om nøkkelutleveringen. 

6         Representasjon og kurs

Alta Kunstforening har ikke deltatt på kurs eller årsmøter i 2015. 

7         Medlemskap og abonnement

Alta kunstforening er medlem av SKINN (Se Kunst i Nord-Norge) og Norske Kunstforeninger.  Vi abonnerer på  ”Kunsthåndverk”  og ”Billedkunstneren” .

Styremedlemmene får tilsendt”Kunst Pluss” fra Nors Kunstforening og ”SKINN informasjon”.  

8         Vurdering av driften

8.1  Arbeidsfordeling

Leder og sekretær fordeler oppgaver mellom seg. Vesentlige oppgaver er postbehandling, forberedelser, innkalling og referat til styremøter og årsmøte, avtaler med utstillere og oppfølging av utstillingsprogram.

Kasserer har faste arbeidsoppgaver; regnskap, fakturering, søknader om fraktstøtte, prosjekter og momskompensasjon.

Hovedansvaret for utstillinger i utstillingsprogrammet fordeles og går på omgang mellom medlemmene.  Det er utarbeidet detaljert oversikt over forberedelser og oppgaver som hovedansvarlig for en utstilling.

Styrets medlemmer deltar i arbeid med mottak, utpakking, opphenging av utstillinger og pakking etter utstillinger. Arbeidet med utstillinger varierer med type og størrelse på utstillingene, og utstillingsprogrammet tilpasses kapasiteten vi har i form av arbeidstimer fra styret og medlemmer som har meldt seg til å bidra.  Styrets mål er å gi Altas befolkning flest mulig gode kunstopplevelser. 

8.2  Programkomitè

Det er i 2015 etablert en egen programkomite bestående av styremedlem Ragnhildur Asvaldsdottir, medlem Kirsti Vigestad og medlem Carola Kleeman.  Programkomiteens oppgave er å behandle henvendelser fra utstillere og legge fram forslag til løpende utstillingsprogram for styret. Styret har med opprettelsen av en programkomitè ønsket å nyttiggjøre seg kunstfaglig kompetanse blant medlemmene, og gi medlemmer mulighet til å komme med forslag til og påvirke valg av utstillere. 

8.3  Rekruttering

I januar 2015 la vi ut innmeldingsblankett og oppfordring om å bli medlem på sosiale medlemmer. For 2016 har vi i tillegg til planlagt en egen rekrutteringskampanje i januar måned for å få flere kunstglade medlemmer. 

9         Takk

Vi vil igjen takke alle frivillige som har hjulpet til med å få klar utstillingene, de som har sittet vakt og de som har vært med på utpakking og ned-pakking eller på annen måte bidratt.  Vi takker alle trofaste medlemmer, både private og bedrifter, som betaler sin årlige kontingent og/eller leier bilder hos oss.  Ikke minst takk til Alta kommune som bidrar med faste lokaler, noe som er avgjørende for at vi kan drive videre. 

 

Styret i Alta Kunstforening

Alta, 30. mars 2016 

Anita Persen           Inge Berg Nilssen              Kristin Harila 

Beate Bursta           Liv Byrkjeflot                      Ragnhildur Asvadsdottir

ÅRSBERETNING 2012

1 Generelt

 

1.1 Styret

Leder: Mette Skipperud (på valg)

Sekretær: Inger Emilie Solheim (på valg)

Kasserer: Inge Berg Nilssen 

Styremedlem: Julie Povenius

Styremedlem: Nataliya Dolzhenko

Styremedlem: Svein Johansen (sluttet i juni p.g.a. flytting)

Styremedlem: Kjersti Utstøl (har hatt permisjon)(på valg)

 

Varamedlem: Kari Berg (på valg)

Varamedlem: Hjørdis Øvergård – bidratt som styremedlem (på valg)

Varamedlem: Birgitte Bentsen (på valg)

 

Styret har avholdt 8 styremøter i perioden.

 

1.2 Årsmøte

Årsmøte ble sist avholdt i Alta kunstforening 28.02.2012

 

2 Økonomi

 

2.1 Offentlig tilskudd

Kunstforeningen søkte Alta kommune om kulturstøtte og mottok kr 2 084 i driftstilskudd for 2012.

Alta kommune dekker foreningens husleie som en del av et makeskifte med Alta kunstforening.

 

2.2 Støtte fra andre

Kunstforeningen fikk i 2011 tilsagn om 50 000 kroner fra Sparebank1 Nord-Norges gavefond for å holde i hevd og utvide bildesamlingen og å kjøpe inn utstyr til kunstkafe for eldre. Prosjektet er realisert og tilskuddet er utbetalt i 2012.

Alta kunstforening mottok i 2012 også

- tilskudd til utstillingsplatter fra Norske kunstforeninger kr 5 000  

- refusjon kr 2 000 fra SKINN (Se Kunst i Nord-Norge) etterbetalt til dekning av utgifter ved oppmaling av utstillingslokalet etter utstillingen "Uten ramme – nye rom" i 2011.

- momsrefusjon fra Norske kunstforeninger kr 2 090

Kunstforeningen har ikke mottatt frakttilskudd i 2012.

Kunstforeningen har i 2012 også fått forhåndsutbetalt tilskudd fra Alta kommune til utstillingen IOMAKA i 2013. Tilskuddet er innbetalt på konto og føres til inntekt i regnskap 2013.

 

2.3 Egeninntekter

Kunstforeningen har i 2012  73 betalende hovedmedlemmer, herav 8 familiemedlemmer og 1 bedriftsmedlem.

Kontingenten var i 2012 kr 250 per hovedmedlem og kr 50 per familiemedlem. Bedriftsmedlemskap koster kr 1500.

Innbetalt medlemskontingent i 2012 var kr 17 850.

Av andre egeninntekter utgjør provisjon på salg av kunst kr 16 405. Dette beløpet inngår i bruttobeløpet for salg av kunst kr. 68 055 i post 121 i regnskapet.

Leieinntekter fra utleie av utstillingslokalet var kr 4 500 i 2012.

Leieinntekter for 2012/13  for utleie av bilder til bedrifter er inntektsført med kr 21 600. Resterende leieinntekter for 2013, kr 10 400 kommer til inntekt i 2013.

 

2.4 Resultat 2012

Driften i 2012 ga et regnskapsmessig overskudd på kr 25 605.

 

2.5 Eiendeler

Det er gjort innkjøp av nye kunstverk til Alta Kunstforenings egen samling i 2012, finansiert av støtten  fra Sparebank1 Nord-Norges gavefond. Disse er aktivert i balansen med kr 26 400. Bokført verdi av samlingen utgjør kr 128 908 pr. 31.12.

Samlingen er dokumentert på kunstforeningens hjemmesider, www.alta.kunstforening.net . En vesentlig del av samlingen er på nytt utleid for en toårsperiode til bedrifter i Alta, se punkt 2.3.

Det er kjøpt inn oppvaskmaskin, nye kopper, tallerkener og bestikk.

Kunstforeningens bankinnskudd per 31.12.2012 var kr 131 455. Ved årsskiftet hadde kunstforeningen en gjeld på kr 10 690, oppgjør for innkjøpt kunst til juleutstillingen 2012.

 

3 Virksomheten

 

3.1 Utstillinger og arrangementer

Alta kunstforening hadde 5 utstillinger i 2012.

Besøkstallet i 2012 var 532.

DKS-opplegg, kulturskoleklasser barnehager: 92

 

 Følgende utstillinger ble vist:

1 – fra 10.01 – 14.01.

Kunstforeningens egen samling presentert for interesserte leietakere og publikum

Besøkende: ikke registrert

 

2 – fra 10.03. – 18.03.

Hilde Schanke Pedersen, festivalkunstner Borealis festivalen

Besøkende : 126 personer +  2 barnehagegrupper 20 barn og 12 elever fra videregående skole

 

3 – fra 12.05. – 20.05.

Expedition of Printmakers, ”Nye trykk” : Regi SKINN

Besøkende : 60 personer + DKS 3 skoleklasser ,60 elever

 

4 – fra 27.10. – 10. 11.

Den 66.Nordnorske kunstutstillingen,: Regi Bodø kunstforening

Besøkende : 124 personer og eldrekafe 7 personer

 

5 – fra 24.11. – 08.12.

Juleutstilling

Filt: Wenche Magerøy

Keramikk: Marja-Riita Heikkonen

Duodji: Ovlla Gaup

Grafikk: Augon Johnsen

Tekstil: Ingvild Johansen

Besøkende :  115 personer og 8 på eldrekafe

 

3.2 Formidlingsarbeid i tilknytning til utstillingene i 2012

Vi har hatt DKS-opplegg på utstillingen ”Nye trykk”, i samarbeid med kulturskolen

 

3.3 Egen billedsamling - billedutleie

Vi leier ut bilder fra vår samling. Leietakere i 2012 - 2014 er :

Altta siida AS, Bufetat region nord, Norut Alta , Haldde arkitekter AS, Innovasjon Norge, RIB i Nord  og Byhagen legesenter.

Leie per bilde per år er fra 01.01.2010 kr. 400. Se også pkt. 2.3.

 

3.4 Andre aktiviteter

"Kunstkafe i Alta kunstforening"

 

I høst har vi arrangert 2 kunstkafeer. 

 

Den første under Nordnorsken. Det var mange fotografier med på utstillingen og de inspirerte gjestene til å fortelle historier bl. annet om klippfisk og fjordsamiske tradisjoner. En av skulpturene var en haug med rustne spiker på noen slitte plankebord og hadde en tittel , her står ikke hus igjen, som ga dem minner tilbake til evakueringa. Det ble derfor fortalt mange historier fra den tiden rundt kaffebordet etterpå. Som forarbeid hadde gjestene våre bakt kake som de hadde med seg. Vi kunne dekke fint på med nyinnkjøpte kopper og glass.

 

Siste gang var mens vi hadde juleutstilling med keramikk, filtarbeider, bilder, tøyreflekser og doudji . (se bilder vedlagt)De likte å få ta og kjenne på gjenstandene som var utstilt. Denne gangen hadde vi også gløgg og pepperkaker.

 

Organisatorisk har vi dekket bord og kokt kaffe og de har hatt med kake. Leder og miljøarbeiderene har tatt ansvaret for transporten. Besøkene har vart ca.2 timer. De har vært 3 ansatte og fra 5 - 8 brukere med . Ved siste besøk ga de uttrykk for at de gledet seg til neste kunstkafe. Vi ser på dette som et viktig tiltak for å gi nye grupper muligheten til å bli kjent med visuell kunst i Alta kunstforening.

 

4 Kommunikasjon

 

4.1 Markedsføring

Det ble sendt ut invitasjoner til medlemmer og leietakere på epostlisten i forkant av hver utstilling vi hadde i 2012. Pressemeldinger ble sendt til Altaposten og FD . Utstillingene ble kunngjort gjennom plakater i Alta og gjennom annonser i Altaposten og Finnmark Dagblad. Vi har fått meget god pressedekning fra Altaposten gjennom hele året.

 

4.2 Epost

Alta kunstforening har epost-adresse alta.kunstforening@gmail.com. Styreleder og sekretær har tilgang til denne kontoen, og det er tenkt at denne kontoen skal overtas av neste styreleder og sekretær.

 

Kunstforeningen sender også ut informasjon om utstillinger som kommer m.v til vår epostliste av  medlemmer og leietakere som vi har epost-adresse til. Medlemmer som har epostadresse, men som ikke er registrerte med denne hos oss, og derfor ikke har mottatt slik informasjon, oppfordres til å sende oss melding om sin epostadresse slik at vår epostliste kan bli mest mulig oppdatert.

 

4.3 Nettside

Alta kunstforening har egen nettside www.alta.kunstforening.net med utstillingsplan, bildeserier fra tidligere utstillinger og annen informasjon.

 

Vi ser at det krever en viss datakompetanse for å kunne ta seg av nettsidene.

 

5 Samarbeid

Samarbeidspartnere i 2012 har vært Alta Kommune (Borealis og DKS).

 

Fra i år samarbeider vi med Kristin Abrahamsen, Alfa & Omega, om nøkkel utlevering til vaktene.

 

6 Representasjon og kurs

Alta kunstforening har ikke deltatt på kurs eller årsmøter i 2012.

 

7 Medlemskap og abonnement

Alta kunstforening er medlem av SKINN (Se kunst i Nord-Norge) og Norske kunstforeninger. Vi abonnerer på "Kunsthåndverk" og "Billedkunstneren". Norske kunstforeningers informasjonsblad "Kunst Pluss" og "SKINN informasjon" tilkommer styremedlemmene.

 

8 Vurdering av driften

 

8.1 Arbeidsfordeling

Leder og sekretær fordeler lederoppgavene seg i mellom. Mange praktiske arbeidsoppgaver i forbindelse med Alta kunstforenings aktivitet tilfaller leder og sekretær.

Faste arbeidsoppgaver har i tillegg kasserer og et styremedlem som administrerer vaktlisten til hver utstilling.

 

Mange medlemmer har deltatt i arbeidet med mottak, utpakking, opphenging av utstillingene og pakking etter utstillinger.

 

Styret må jobbe mer med arbeidsfordeling og delegering av oppgaver så alle i styret har oppgaver de tar ansvar for. Driften av foreningen er avhengig av at alle deltar utover styremøtene.

 

8.2 Utstillingsansvarlig

Vi ser et behov for at alle i styret bidrar som utstillingsansvarlig. Tanken om å rekruttere fra medlemsmassen til en egen gruppe som administrerer utstillinger er ikke realisert.

 

8.3 Rekruttering

Vi har diskutert hvordan vi kan gjøre AK mer kjent og få en økt interesse for vårt arbeid. Det resulterte i et samarbeidsmøte med Alta kommune i desember, hvor kultursjefen og frivillige organisasjoner i Alta var tilstede.Håpet er at dette skal bli en måte å rekruttere nye medlemmer til styret i fremtiden.

 

9 Takk!

 

Vi vil gjerne formidle vår takk til de frivillige som har hjulpet til med å arbeide fram utstillingene, alle som har sittet vakt og som har pakket ut og hengt opp kunst. Vi takker alle våre kjære medlemmer som trofast betaler medlemskontingent år etter år, både private og bedrifter. Takk til alle som leier bilder av oss, og en stor takk til Alta Kommune som støtter oss med et fast lokale å holde hus i. Dette er uvurderlig for at vi skal kunne holde oss i gang..

 

Styret i Alta kunstforening

 

Alta, februar, 2013

 

 

 

Inger Emilie Solheim         Mette Skipperud         Inge Berg Nilssen

 

 

 

 

 

Nataliya Dolzhenk          Hjørdis Øvergår         Julie Povenius