ÅRSBERETNING 2017


1 Generelt

1.1 Styret   

Leder:              Ragnhildur Asvaldsdottir    på valg, leder velges for et år ved særskilt valg    
Sekretær:        Olga Kvel               ikke på valg    
Kasserer:         Inge Berg Nilssen ikke på valg
Styremedlem: Mette Skipperud   på valg
Styremedlem: Stine Sand             på valg
Varamedlem:  Carola Kleeman    på valg  
Varamedlem:  Liv Byrkjeflot         ikke på valg  


Styret har avholdt 9 styremøter i perioden.


1.2 Årsmøte

Årsmøte ble sist avholdt   30 .mars 2017 i Alta kunstforening

2 Økonomi

2.1 Offentlig tilskudd

Foreningen fikk i 2017 momskompensasjon gjennom Norske kunstforeninger på kr. 5 025, og kr 60 000 i prosjektstøtte fra Kulturrådet.


2.2 Støtte fra Norske kunstforeninger

Kunstforeningen har mottatt kr 8 934  i frakttilskudd og 16 530 i prosjektstøtte fra
Norske kunstforeninger i 2017.
 


2.3 Egeninntekter

Innbetalt medlemskontingent i 2017 utgjorde kr. 14 450

Av andre egeninntekter utgjorde inntekter fra  utleie av bilder til bedrifter og medlemmer kr. 18 400.  I 2017 var det lite salg av kunst, provisjon på salg av kunst var kr. 300. Inntekter fra Grasrotandelen, Norsk Tipping og utbytte fra forsikringsselskap utgjorde kr 1 374.


2.4 Resultat 2017

Driften i 2017 ga et regnskapsmessig underskudd på kr 852.


2.5 Eiendeler
Alta Kunstforening har i 2017 ikke kjøpt inn ny kunst. Samlingen er dokumentert på kunstforeningens hjemmesider, www.alta-kunstforening.no  .


Kunstforeningens bankinnskudd per 31.12.2017 var kr. 103 238, og foreningens kunstsamling pr. 31.12.2017 er bokført med kr. 150 874. Inklusive kortsiktige fordringer på kr 27 694 utgjorde foreningens balanse til sammen kr.268 993, fordelt med kr 252 557 i egenkapital og kr 16 436 i kortsiktig gjeld pr 31.12.

3 Virksomheten

3.1 Utstillinger og arrangementer

Alta kunstforening hadde 6 utstillinger i 2017, hvor av 3 var egen produserte jubileumsutstillinger. Alta Kunstforening feiret 50 års jubileum i 2017 meå 3 utstillinger. Svein Fygari - Waterworks, Inger Emilie Solheim- Sugarmama og Sigfrid Hernes - Eg har gått over grensa.

Besøkstall i 2017 er estimert 600-650 besøkere. Følgende utstillinger er satt opp i 2017:
Waterworks -Svein Flygari Johansen
27.01-14.03
Besøkende 250

Mother Tongue - TrAP
23.03- 08.04

Besøkende 70
 

Cries and whispers - Hilde Skanke pedersen og Amin Alvari
12.06-27.06

Besøkende 63


Sugarmama- Inger Emilie Solheim, utstilling og performanse
01.09.17.09
Besøkende 68

Nord Norsken 2017
07.10-21.10

Besøkende 80

Eg har gått over grensa - Sigfrid Hernes/jubileumsutstilling
11.11-03.12

Besøkende 86

3.2 Formidlingsarbeid i tilknytning til utstillingene i 2017

I forbindelse med «Waterworks » hadde utstiller Svein Flygari 2 omvisninger

Kulturskolen, ved Sigfrid Hernes , har besøkt flere av utstillingene og elever fra UIT
medieproduksjon har også vært på besøk

Sigfrid Hernes inivterte også både Kulturskolen og Alta videregående skole til en omvisning på sin utstilling <<Eg har gått over grensa>> og Brynjar Bjerkem fra TrAP hadde innledning ved åpning av utstillingen Mother Tongue


3.3 Egen billedsamling - billedutleie
Vi leier ut bilder fra vår samling. Leietakere  (bedrifter) i 2016 - 2017 var blant annet : Altta siida AS, Norut Alta , Haldde arkitekter AS, RIB i Nord, Byhagen legesenter. og
Helse Finnmark

Leie per bilde per år for bedrifter er kr. 800 / 400/bilde/ år , og for medlemmer som ønsker å leie privat er det kroner 400 /bilde/ år. . Se også pkt. 2.3


4 Kommunikasjon


4.1 Markedsføring


Det ble sendt ut invitasjoner til medlemmer , leietakere og offentlige etater på epostlisten i forkant av hver utstilling. Pressemeldinger ble sendt til Altaposten, NRK, iFinnmark og Ságat. Utstillingene ble kunngjort gjennom plakater , på facebook og vår hjemmeside. Kunstforeningens største "info-kanaler" er gjennom sosiale media (facebook, webside,instagram)
 


Vi har fått relativt god pressedekning fra Altaposten både i print og på radio gjennom hele året, TV Nord har lagd innslag om utstillinger og NRK har vært innom. Vi opplever at mediainteressen er større dersom kunstner selv er tilstede ved utstilliongsåpningene og kan stå frem i media.


4.2 Epost


Alta kunstforening har epost-adresse alta.kunstforening@gmail.com. Styreleder, sekretær og kasserer har tilgang til denne kontoen.


Kunstforeningen sender også ut informasjon om utstillinger som kommer til våre medlemmer og leietakere som vi har epost-adresse til. Medlemmer som har epostadresse, men som ikke er registrerte med denne hos oss, og derfor ikke har mottatt slik informasjon, oppfordres til å sende oss melding om sin epostadresse slik at vår epostliste kan bli mest mulig oppdatert.


4.3 Nettside og Facebook-side


Alta kunstforening har egen nettside www.alta-kunstforening.no


med utstillingsplan, bildeserier fra tidligere utstillinger og annen informasjon.


Vi har også Facebook-side for Alta kunstforening, altakunstforening og  Instagram konto alta.kunstforening


5 Samarbeid


Samarbeidspartnere i 2017 har vært Alta Museum (Waterworks) og UIT Vi samarbeider med Barilla om nøkkel-utlevering til vaktene.

6 Representasjon og kurs


Alta kunstforening har deltatt på årsmøte for Norske Kunstforeninger i april 2017, på Se Kunst sitt årsmøte og kurs i styrearbeid i oktober 2017. Styreleder deltok på Kulturrådets årskonfernanse, Samisk vrede i November 2017 og i arbeidsgruppe for forslag til den nye Kulturmeldinga. Vi har også en representant i utsmykkingsnemnden for det nye helsesenteret som bygges i Alta.


7 Medlemskap og abonnement


Alta kunstforening er medlem av SKINN (Se kunst i Nord-Norge) og Norske kunstforeninger. Vi abonnerer på "Kunsthåndverk" og "Billedkunstneren". Norske
 


kunstforeningers informasjonsblad "Kunst Pluss" og "SKINN informasjon" tilkommer styremedlemmene.


8 Vurdering av driften


8.1 Arbeidsfordeling


Leder og sekretær fordeler lederoppgavene seg i mellom. Mange praktiske arbeidsoppgaver i forbindelse med AK`s aktivitet tilfaller leder og sekretær.


Kasserer har faste arbeidsoppgaver; regnskap, fakturering, søknader fraktstøtte, prosjekter, momskompensasjon.


Dataansvarlig, Liv Byrkjeflot, tar seg av hjemmesiden, legger ut informasjon om utstillingsprogram og lignende.


Styrets øvrige medlemmer har deltatt i arbeidet med mottak, utpakking, opphenging av utstillingene og nedpakking etter utstillinger. Det er i perioder mye arbeid og det legges ned utallige arbeidstimer for å kunne gi Altas befolkning gode kunstopplevelser.


8.2 Utstillingsansvarlig


Styremedlemmene har på skift ansvar som utstillingsansvarlig . Tanken om å rekruttere fra medlemsmassen til en egen gruppe som administrerer utstillinger er ikke realisert, men medlemmer stiller opp som utstillingsvakter og hjelpere ved montering av utstillinger.


8.3 Programkomite


Alta Kunstforening feiret 50 års jubileum i 2017 og derfor ble det satt opp et jubileumsprogram som Ragnhildur Asvaldsdottir hadde ansvar for , programmet
bestå av 3 egen produserte/kuraterte utstillinger, der vi satte fokus på kunstnere med tilknytning til Alta, tre ulike kunstnere som representerer godt både forskjellige metoder og kunstnerisk uttrykk.


Styret har gjort et ganske omfattende og grundig arbeid med søknader til Kulturrådet, Norske Kunstforeninger i 2017.  Det ga oss resultat i form av prosjektstøtte fra Kulturrådet og Norske Kunstforeninger til vår første jubileumsutstilling Waterworks - Svein Flygari og prosjektstøtte fra Norske Kunstforeninger


8.4 Rekruttering


Styret  har diskutert hvordan vi kan gjøre AK mer kjent og få en økt interesse for vårt arbeid, vi merker større interesse fra unge besøker (20-30 år) og det må gjøres noe tiltak til å få dem inn som medlemmer og i styrearbeid.
 


9 Takk!


Vi vil gjerne formidle vår takk til de frivillige som har hjulpet til med å arbeide fram utstillingene, alle som har sittet vakt og som har pakket ut og hengt opp kunst. Vi takker alle våre kjære medlemmer som trofast betaler medlemskontigent år etter år, både private og bedrifter. Takk til alle som leier bilder av oss, og en stor takk til Alta kommune som støtter oss med et fast lokale å holde hus i. Dette er uvurderlig for at vi skal kunne holde oss i gang..


Styret i Alta kunstforening


Alta, 12.mars 2017


Mette Skipperud/s    Inge Berg Nilssen/s    Ragnhildur Asvaldsdottir/s


Stine Sand/s    Olga Kvel/s