ÅRSBERETNING 2015 

1   Generelt

1.1  Styret

Leder:                       Anita Persen                                 på valg

Sekretær:                Kristin Harila                                   ikke på valg

Kasserer:                  Inge Berg Nilssen                         på valg

Styremedlem:         Beate Bursta                                   ikke på valg

Styremedlem:         Ragnhildur Asvaldsdottir                ikke på valg

Styremedlem:         Mette Skipperud                             på valg

 

Varamedlem:          Liv Byrkjeflot                                  på valg

Varamedlem:          Mai Brit Helgesen                          på valg

Varamedlem:          Marie Helander                             ikke på valg 

Styret har avholdt 9 møter i perioden.

 

1.2  Årsmøte

Siste årsmøte ble avholdt 23. mars 2015 i Alta Kunstforenings lokaler. 

2         Økonomi

2.1  Offentlig tilskudd

Tildelt kulturstøtte i 2015 i form av driftstilskudd fra Alta kommune kr 1563.

Foreningen fikk i 2015 momskompensasjon gjennom Norske Kunstforeninger på kr 4390. 

2.2  Støtte fra andre

I 2015 har kunstforeningen mottatt kr 17 000 i frakttilskudd fra Norske kunstforeninger, herav kr 14 000 til vandreutstilling. 

2.3  Egeninntekter

Antall betalende medlemmer i 2015 var 57, herav 6 betalende familiemedlemmer og 1 bedriftsmedlem.

Kontingenten var i 2015 kr 250 pr hovedmedlem og kr 50 pr familiemedlem.  Bedriftsmedlemsskap koster kr 1500.

Innbetalt medlemsavgift i 2015 utgjorde kr 15 900.

Av andre egeninntekter utgjør provisjon på videresalg av kunst kr 18 000.

Fra 2016 innføres eget skjema for å dokumentere frivillig arbeid i kunstforeningen som grunnlag for ulike tilskuddssøknader. 

2.4  Resultat 2014

Driften i 2014 ga et regnskapsmessig overskudd på kr 18 619. 

2.5  Eiendeler

Det er gjort innkjøp av nye kunstverk for kr 8000 til Alta Kunstforenings egen samling i 2015.  Kjøpet består av Sofrosyne-serien av Alta-kunstneren Yvonne Normanseth. 

 

Samlingen er dokumentert på kunstforeningens hjemmesider

www.alta-kunstforening.no.  En vesentlig del av samlingen er fortsatt leid ut til bedrifter i Alta for en toårsperiode.  Se punkt 2.3. 

3         Virksomheten

3.1  Utstillinger og arrangement

Alta Kunstforening hadde 6 egne utstillinger og arrangement i 2015. I tillegg var det en utstilling i regi av Alta Bibliotek og Alta samiske språksenter.

Besøkstallet i 2015 var 459 på Kunstforeningens egne utstillinger.

 

Følgende utstillinger og arrangement blei gjennomført i kunstforeningens lokaler i 2015: 

Januar/Februar

Geir Backe Altern. Avtrykk: Jeg flytter ut. Kunst laget av gjenbruksmaterialer. Besøkende: 50. 

Mars

Kunstnergruppe FUFF (Inger Emilie Solheim, Yvonne Normanseth, Marit Anne Sara og Ingerid Jordal). Variert kunstuttrykk - klima og miljøengasjert kunst. Besøkende: 70. 

April

Utstilling Hege Annestad Nilsen. I dialog med Savio.  Besøkende: 122. 

Juni

Alta Kulturskole.  Utstilling av elevarbeider.

Rå Kunst. Outsider art i Norge. Besøkende: 40. 

September

Grete Einarsen. My Social network. Fotografier. Besøkende: 102. 

September/Oktober

Mangfold og Kultur. Utstilling i regi av Alta Bibliotek og Alta samiske språksenter.  Besøkende: ca. 100 (skoleklasser og andre interesserte) 

Oktober/November

Den 69. Nordnorske utstilling. Besøkende: 75. 

Desember

 Alta Kulturskole.  Utstilling av elevarbeider. 

3.2  Formidlingsarbeid i tilknytning til utstillingene i 2015

Det har ikke vært opplegg med formidlingsarbeid i regi av kunstforeningen til utstillinger i 2015.  Utstillinger er besøkt av elever fra formgivningslinja ved Alta Videregående skole og elever fra Kulturskolen i Alta.  Lokalene er også utlånt til kulturskolens egen aktivitet ved to anledninger i 2015. 

3.3  Egen billedsamling – billedutleie

Vi leier ut bilder fra vår egen samling.  I 2015 er det leid ut kunst for kr 19 600.

Fra 2014 blei det mulig for medlemmer å leie kunst privat til kr 400 pr bilde pr år.   

4         Kommunikasjon

4.1  Markedsføring

Det inviteres til utstillinger på kunstforeningens hjemmeside og facebook-side.

Utstillingene kunngjøres også gjennom plakater og pressemeldinger tilmediehuset Altaposten.  Kunstforeningen har fått god pressedekning fra mediehuset gjennom hele 2015. 

4.2  Epost

Alta kunstforening har epost-adresse alta.kunstforening@gmail.com som styret har tilgang til.

Vi ønsker en mest mulig oppdatert e-postliste på medlemmer slik at vi kan nå flest mulig med invitasjoner til utstillinger og annen informasjon pr. mail.  Dersom du ikke mottar informasjon på mail fra oss, ber vi derfor om at du melder inn mailadressen din. 

4.3  Webside og Facebook-side

Alta kunstforening har egen web-side www.alta-kunstforening.no med blant annet utstillingsplan og bilder i egen samling.  I tillegg annen informasjon om Alta Kunstforening.  Redaktør i 2015 har vært Liv Byrkjeflot.

På Facebook-siden (Altakunstforening) legges løpende informasjon om utstillinger og aktiviteter.  Redaktør i 2015 har vært Inger Emilie Solheim. 

5         Samarbeid

Samarbeidsparter i 2015 har vært Alta kommune (Borealis), Alta Bibliotek og Alta Samiske språksenter (utstillingen Mangfold og Kultur).

Fram til august 2015 samarbeidet vi med Kristin Abrahamsen, Alfa & Omega om nøkkelutlevering til vaktene.  Etter at Alfa & Omega har lagt ned sin virksomhet har vi inngått samarbeid med Stig Furu, Barila om nøkkelutleveringen. 

6         Representasjon og kurs

Alta Kunstforening har ikke deltatt på kurs eller årsmøter i 2015. 

7         Medlemskap og abonnement

Alta kunstforening er medlem av SKINN (Se Kunst i Nord-Norge) og Norske Kunstforeninger.  Vi abonnerer på  ”Kunsthåndverk”  og ”Billedkunstneren” .

Styremedlemmene får tilsendt”Kunst Pluss” fra Nors Kunstforening og ”SKINN informasjon”.  

8         Vurdering av driften

8.1  Arbeidsfordeling

Leder og sekretær fordeler oppgaver mellom seg. Vesentlige oppgaver er postbehandling, forberedelser, innkalling og referat til styremøter og årsmøte, avtaler med utstillere og oppfølging av utstillingsprogram.

Kasserer har faste arbeidsoppgaver; regnskap, fakturering, søknader om fraktstøtte, prosjekter og momskompensasjon.

Hovedansvaret for utstillinger i utstillingsprogrammet fordeles og går på omgang mellom medlemmene.  Det er utarbeidet detaljert oversikt over forberedelser og oppgaver som hovedansvarlig for en utstilling.

Styrets medlemmer deltar i arbeid med mottak, utpakking, opphenging av utstillinger og pakking etter utstillinger. Arbeidet med utstillinger varierer med type og størrelse på utstillingene, og utstillingsprogrammet tilpasses kapasiteten vi har i form av arbeidstimer fra styret og medlemmer som har meldt seg til å bidra.  Styrets mål er å gi Altas befolkning flest mulig gode kunstopplevelser. 

8.2  Programkomitè

Det er i 2015 etablert en egen programkomite bestående av styremedlem Ragnhildur Asvaldsdottir, medlem Kirsti Vigestad og medlem Carola Kleeman.  Programkomiteens oppgave er å behandle henvendelser fra utstillere og legge fram forslag til løpende utstillingsprogram for styret. Styret har med opprettelsen av en programkomitè ønsket å nyttiggjøre seg kunstfaglig kompetanse blant medlemmene, og gi medlemmer mulighet til å komme med forslag til og påvirke valg av utstillere. 

8.3  Rekruttering

I januar 2015 la vi ut innmeldingsblankett og oppfordring om å bli medlem på sosiale medlemmer. For 2016 har vi i tillegg til planlagt en egen rekrutteringskampanje i januar måned for å få flere kunstglade medlemmer. 

9         Takk

Vi vil igjen takke alle frivillige som har hjulpet til med å få klar utstillingene, de som har sittet vakt og de som har vært med på utpakking og ned-pakking eller på annen måte bidratt.  Vi takker alle trofaste medlemmer, både private og bedrifter, som betaler sin årlige kontingent og/eller leier bilder hos oss.  Ikke minst takk til Alta kommune som bidrar med faste lokaler, noe som er avgjørende for at vi kan drive videre. 

 

Styret i Alta Kunstforening

Alta, 30. mars 2016 

Anita Persen           Inge Berg Nilssen              Kristin Harila 

Beate Bursta           Liv Byrkjeflot                      Ragnhildur Asvadsdottir