ÅRSBERETNING 2016

 

1 Generelt

1.1 Styret

Leder:                        Ragnhildur Asvaldsdottir   på valg

Sekretær:                  Kristin Harila                                    på valg

Kasserer:                  Inge Berg Nilssen               ikke på valg

Styremedlem:           Beate Bursta                                    på valg

Styremedlem :          Mette Skipperud                  ikke på valg

Styremedlem:           Stine Sand                           ikke på valg 

 

Varamedlem:            Carola Kleeman                  ikke på valg

Varamedlem:            Liv Byrkjeflot                         ikke på valg

Varamedlem            Marie Helander                    på valg

 Styret har avholdt 8 styremøter i perioden.

 

1.2 Årsmøte

Årsmøte ble sist avholdt   23 .mars 2016 i Alta kunstforening

 2 Økonomi

2.1 Offentlig tilskudd

Foreningen fikk i 2016 momskompensasjon gjennom Norske kunstforeninger på kr. 3127.

2.2 Støtte fra andre

Kunstforeningen har mottatt kr 13 500 i frakttilskudd fra Norske kunstforeninger i 2015.

Foreningen søkte prosjektstøtte til Norske Kunstforeninger og fik tildelt kr 19 000  som utbetales i 2017. Vi søkte prosjektstøtte til Kulturrådet i desember for utstillingen Waterworks - Svein Flygari og fikk tildelt kr 60 000 som utbetales i 2017.

2.3 Egeninntekter

Kunstforeningen har i 2016  62 betalende medlemmer, herav 8 familiemedlemmer og 1 bedriftsmedlem.

Kontingenten var i 2016 kr. 250 per hovedmedlem og kr. 50 per familiemedlem. Bedriftsmedlemskap koster kr. 1500.

Innbetalt medlemskontingent i 2016 utgjorde kr. 15 850

Av andre egeninntekter utgjør provisjon på salg av kunst kr. 11 781,90.

Leieinntekter fra utleie av utstillingslokalet var kr. 1 500 i 2016.

Leieinntekter for 2015  for utleie av bilder til bedrifter var inntektsført med kr. 19 100.  

 2.4 Resultat 2012

Driften i 2016 ga et regnskapsmessig underskudd på kr 3 888

 2.5 Eiendeler

Alta Kunstforening har i 2016 ikke  kjøpt inn ny kunst.

Samlingen er dokumentert på kunstforeningens hjemmesider,

 www.alta-kunstforening.no  .

En vesentlig del av samlingen er på nytt utleid for en toårsperiode til bedrifter i Alta, se punkt 2.3.

Kunstforeningens bankinnskudd per 31.12.2016 var kr. 111 374, 09 og foreningens eiendeler pr. 31.12.2016 inklusive kunstsamling er bokført med kr. 262 248,09

3 Virksomheten

3.1 Utstillinger og arrangementer

Alta kunstforening hadde 6 utstillinger i 2016 og i tillegg samarbeidet vi med Surstoff konferansen i oktober 2016, hvor vi hadde ansvar for utstillingsarenaer for 5 kunstnere, bla i Kunnskapsparken, Park Senteret, City Café og Barilla.

Besøkstall i 2016 var 435 besøkere , Surstoff utstillingene har vi ikke nøyaktigt søkertall på men vi antar at det  var mellom 100 og 150 besøkere

 

 Følgende utstillinger er satt opp i 2016:

1 – januar Alta Kunstforening sin egen billedsamling, Presentasjon for gamle og nye leietakere

2 – fra 05.3-03.04 Eva Henna Aalto Besøkende 46

3 – fra 04.6-18.6 Grethe Winther Svendsen Besøkende 65

4 – fra 06.08-23.08 Nordnorsken 2016 Besøkende  63

5 – 17.09-08.10 Trekk pusten opp i det blå - Hanne Grethe Einarsen Besøkende 175

6 – Oktober Surstoff Kulturnæringskonferanse Besøkende  100-150

7 – 26.11-13.12 Arnold Dahlslett Besøkende  86

3.2 Formidlingsarbeid i tilknytning til utstillingene i 2014

I forbindelse med «Trekk pusten opp i det blå» hadde utstiller hanne Grethe Einarsen  et eget tilbud til Kreftforeningen i Alta.

Kulturskolen, ved Sigfrid Hernes , har besøkt flere av utstillingene og elever fra UIT medieproduksjon har også vært på besøk

3.3 Egen billedsamling - billedutleie

Vi leier ut bilder fra vår samling. Leietakere  (bedrifter) i 2016 - 2018 er blant annet :

Altta siida AS, Norut Alta , Haldde arkitekter AS, RIB i Nord, Byhagen legesenter. Helse Finnmark i 2016. Alta Kommune  var leietaker i 2014, men har sagt opp leiekontrakten.

Leie per bilde per år er fra 01.01.2016 kr. 800. Se også pkt. 2.3

og  for medlemmer som ønsker  å leie privat er det kroner 400 /bilde/ år

 4 Kommunikasjon

4.1 Markedsføring

Det ble sendt ut invitasjoner til medlemmer og leietakere på epostlisten i forkant av hver utstilling. Pressemeldinger ble sendt til Altaposten . Utstillingene ble kunngjort gjennom plakater , på facebook og våres hjemmeside. Vi har sluttet med annonsering i aviser pga kostnad og effektivitet, det vil si  vi merker at våres største "info-kanaler" er gjennom sosial media (facebook, webside,instagram)

 Vi har fått relativt god pressedekning fra Altaposten gjennom hele året, TV Nord har lagd innslag om utstillinger og NRK har vært innom. Vi opplever at media interessen er større dersom kunstner er selv tilstede under åpning og kan tre opp i media.

4.2 Epost

Alta kunstforening har epost-adresse alta.kunstforening@gmail.com. Styreleder, sekretær og kasserer har tilgang til denne kontoen.

Kunstforeningen sender også ut informasjon om utstillinger som kommer til våre medlemmer og leietakere som vi har epost-adresse til. Medlemmer som har epostadresse, men som ikke er registrerte med denne hos oss, og derfor ikke har mottatt slik informasjon, oppfordres til å sende oss melding om sin epostadresse slik at vår epostliste kan bli mest mulig oppdatert.

4.3 Nettside og Facebook-side

Alta kunstforening har egen nettside www.alta-kunstforening.no

 med utstillingsplan, bildeserier fra tidligere utstillinger og annen informasjon.

Vi har også Facebook-side for Alta kunstforening, altakunstforening, og opprettet en Instagram konto alta.kunstforening

5 Samarbeid

Samarbeidspartnere i 2016 har vært Alta Kommune (Borealis og Kulturskolen) og Surstoff (konferanse/utstilling)

Vi opprettet et samarbeid med Alta Museum om Svein Flygari utstillingen - Waterworks som åpnet i januar 2017, og håper på at det blir flere anledninger til samarbeid med museet

Vi samarbeider med Barilla om nøkkel-utlevering til vaktene.

6 Representasjon og kurs

Alta kunstforening har deltatt på årsmøte for Norske Kunstforeninger i april 2016 og på Se Kunst sitt 40 års jubileum i Bodø, september 2016.

7 Medlemskap og abonnement

Alta kunstforening er medlem av SKINN (Se kunst i Nord-Norge) og Norske kunstforeninger. Vi abonnerer på "Kunsthåndverk" og "Billedkunstneren". Norske kunstforeningers informasjonsblad "Kunst Pluss" og "SKINN informasjon" tilkommer styremedlemmene.

8 Vurdering av driften

8.1 Arbeidsfordeling

Leder og sekretær fordeler lederoppgavene seg i mellom. Mange praktiske arbeidsoppgaver i forbindelse med AK`s aktivitet tilfaller leder og sekretær.

Kasserer har faste arbeidsoppgaver; regnskap, fakturering, søknader fraktstøtte, prosjekter, momskompensasjon.

Dataansvarlig, Liv Byrkjeflot, tar seg av hjemmesiden, legger ut informasjon om utstillingsprogram og lignende. 

Styrets øvrige medlemmer har deltatt i arbeidet med mottak, utpakking, opphenging av utstillingene og nedpakking etter utstillinger. Det er i perioder mye arbeid og det legges ned utallige arbeidstimer for å kunne gi Altas befolkning gode kunstopplevelser.

8.2 Utstillingsansvarlig

Styremedlemmene har på skift ansvar som utstillingsansvarlig . Tanken om å rekruttere fra medlemsmassen til en egen gruppe som administrerer utstillinger er ikke realisert, men medlemmer stiller opp som utstillingsvakter og hjelpere ved montering av utstillinger.

8.3 Program komite

Vi har satt opp 2 programkomiteer, en av dem undersøkte muligheten til å gjenta "kunstmarket/julemarket" utstilling og det var Carola Kleeman og Kirsti Vigestad som utførte det arbeided, etter grundig arbeid kom de med et forslag til styret om utstillere. Vi vurderer nu om det kan være aktuelt for høst 2017. Alta Kunstforening feirer 50 års jubileum i 2017 og derfor ble det satt opp en jubileums komite som Beate Bursta og senere Ragnhildur Asvaldsdottir ledet. I tillegg har styreleder Ragnhildur Asvaldsdottir i lag med Sigfrid Hernes og Svein Flygari kommet med forslag om seminar i anledning 50 års feiringen og vi har søkt midler til det. Vi har gjørt et ganske omfattende og grundigt arbeid med søknader til Kulturrådet, Norske Kunstforeninger og Sparebankens Kulturnæringsstiftelse i 2016. Det har gitt oss resultat i form av prosjektstøtte fra Kulturrådet og Norske Kunstforeninger  til våres første jubileumsutstilling Waterworks - Svein Flygari. Videre jobber vi med søknader til både Kulturråd og Norske Kunstforeninger for prosjektstøtte til de 2 andre jubileumssutstillinger med kunstnerene  Inger Emilie Solheim og Sigfrid Hernes.

8.4 Rekruttering

Vi  har diskutert hvordan vi kan gjøre AK mer kjent og få en økt interesse for vårt arbeid, vi merker større interesse fra unge besøker (20-30 år) og det må gjøres noe tiltak til å få dem inn som medlemmer og i styrearbeid.

9 Takk!

Vi vil gjerne formidle vår takk til de frivillige som har hjulpet til med å arbeide fram utstillingene, alle som har sittet vakt og som har pakket ut og hengt opp kunst. Vi takker alle våre kjære medlemmer som trofast betaler medlemskontigent år etter år, både private og bedrifter. Takk til alle som leier bilder av oss, og en stor takk til Alta kommune som støtter oss med et fast lokale å holde hus i. Dette er uvurderlig for at vi skal kunne holde oss i gang..

Styret i Alta kunstforening

Alta,  30.mars  2016

 Mette Skipperud         Inge Berg Nilssen           Ragnhildur Asvaldsdottir

Stine Sand               Kristin Harila                        Beate Bursta

 

ÅRSBERETNING 2015 

1   Generelt

1.1  Styret

Leder:                       Anita Persen                                 på valg

Sekretær:                Kristin Harila                                   ikke på valg

Kasserer:                  Inge Berg Nilssen                         på valg

Styremedlem:         Beate Bursta                                   ikke på valg

Styremedlem:         Ragnhildur Asvaldsdottir                ikke på valg

Styremedlem:         Mette Skipperud                             på valg

 

Varamedlem:          Liv Byrkjeflot                                  på valg

Varamedlem:          Mai Brit Helgesen                          på valg

Varamedlem:          Marie Helander                             ikke på valg 

Styret har avholdt 9 møter i perioden.

 

1.2  Årsmøte

Siste årsmøte ble avholdt 23. mars 2015 i Alta Kunstforenings lokaler. 

2         Økonomi

2.1  Offentlig tilskudd

Tildelt kulturstøtte i 2015 i form av driftstilskudd fra Alta kommune kr 1563.

Foreningen fikk i 2015 momskompensasjon gjennom Norske Kunstforeninger på kr 4390. 

2.2  Støtte fra andre

I 2015 har kunstforeningen mottatt kr 17 000 i frakttilskudd fra Norske kunstforeninger, herav kr 14 000 til vandreutstilling. 

2.3  Egeninntekter

Antall betalende medlemmer i 2015 var 57, herav 6 betalende familiemedlemmer og 1 bedriftsmedlem.

Kontingenten var i 2015 kr 250 pr hovedmedlem og kr 50 pr familiemedlem.  Bedriftsmedlemsskap koster kr 1500.

Innbetalt medlemsavgift i 2015 utgjorde kr 15 900.

Av andre egeninntekter utgjør provisjon på videresalg av kunst kr 18 000.

Fra 2016 innføres eget skjema for å dokumentere frivillig arbeid i kunstforeningen som grunnlag for ulike tilskuddssøknader. 

2.4  Resultat 2014

Driften i 2014 ga et regnskapsmessig overskudd på kr 18 619. 

2.5  Eiendeler

Det er gjort innkjøp av nye kunstverk for kr 8000 til Alta Kunstforenings egen samling i 2015.  Kjøpet består av Sofrosyne-serien av Alta-kunstneren Yvonne Normanseth. 

 

Samlingen er dokumentert på kunstforeningens hjemmesider

www.alta-kunstforening.no.  En vesentlig del av samlingen er fortsatt leid ut til bedrifter i Alta for en toårsperiode.  Se punkt 2.3. 

3         Virksomheten

3.1  Utstillinger og arrangement

Alta Kunstforening hadde 6 egne utstillinger og arrangement i 2015. I tillegg var det en utstilling i regi av Alta Bibliotek og Alta samiske språksenter.

Besøkstallet i 2015 var 459 på Kunstforeningens egne utstillinger.

 

Følgende utstillinger og arrangement blei gjennomført i kunstforeningens lokaler i 2015: 

Januar/Februar

Geir Backe Altern. Avtrykk: Jeg flytter ut. Kunst laget av gjenbruksmaterialer. Besøkende: 50. 

Mars

Kunstnergruppe FUFF (Inger Emilie Solheim, Yvonne Normanseth, Marit Anne Sara og Ingerid Jordal). Variert kunstuttrykk - klima og miljøengasjert kunst. Besøkende: 70. 

April

Utstilling Hege Annestad Nilsen. I dialog med Savio.  Besøkende: 122. 

Juni

Alta Kulturskole.  Utstilling av elevarbeider.

Rå Kunst. Outsider art i Norge. Besøkende: 40. 

September

Grete Einarsen. My Social network. Fotografier. Besøkende: 102. 

September/Oktober

Mangfold og Kultur. Utstilling i regi av Alta Bibliotek og Alta samiske språksenter.  Besøkende: ca. 100 (skoleklasser og andre interesserte) 

Oktober/November

Den 69. Nordnorske utstilling. Besøkende: 75. 

Desember

 Alta Kulturskole.  Utstilling av elevarbeider. 

3.2  Formidlingsarbeid i tilknytning til utstillingene i 2015

Det har ikke vært opplegg med formidlingsarbeid i regi av kunstforeningen til utstillinger i 2015.  Utstillinger er besøkt av elever fra formgivningslinja ved Alta Videregående skole og elever fra Kulturskolen i Alta.  Lokalene er også utlånt til kulturskolens egen aktivitet ved to anledninger i 2015. 

3.3  Egen billedsamling – billedutleie

Vi leier ut bilder fra vår egen samling.  I 2015 er det leid ut kunst for kr 19 600.

Fra 2014 blei det mulig for medlemmer å leie kunst privat til kr 400 pr bilde pr år.   

4         Kommunikasjon

4.1  Markedsføring

Det inviteres til utstillinger på kunstforeningens hjemmeside og facebook-side.

Utstillingene kunngjøres også gjennom plakater og pressemeldinger tilmediehuset Altaposten.  Kunstforeningen har fått god pressedekning fra mediehuset gjennom hele 2015. 

4.2  Epost

Alta kunstforening har epost-adresse alta.kunstforening@gmail.com som styret har tilgang til.

Vi ønsker en mest mulig oppdatert e-postliste på medlemmer slik at vi kan nå flest mulig med invitasjoner til utstillinger og annen informasjon pr. mail.  Dersom du ikke mottar informasjon på mail fra oss, ber vi derfor om at du melder inn mailadressen din. 

4.3  Webside og Facebook-side

Alta kunstforening har egen web-side www.alta-kunstforening.no med blant annet utstillingsplan og bilder i egen samling.  I tillegg annen informasjon om Alta Kunstforening.  Redaktør i 2015 har vært Liv Byrkjeflot.

På Facebook-siden (Altakunstforening) legges løpende informasjon om utstillinger og aktiviteter.  Redaktør i 2015 har vært Inger Emilie Solheim. 

5         Samarbeid

Samarbeidsparter i 2015 har vært Alta kommune (Borealis), Alta Bibliotek og Alta Samiske språksenter (utstillingen Mangfold og Kultur).

Fram til august 2015 samarbeidet vi med Kristin Abrahamsen, Alfa & Omega om nøkkelutlevering til vaktene.  Etter at Alfa & Omega har lagt ned sin virksomhet har vi inngått samarbeid med Stig Furu, Barila om nøkkelutleveringen. 

6         Representasjon og kurs

Alta Kunstforening har ikke deltatt på kurs eller årsmøter i 2015. 

7         Medlemskap og abonnement

Alta kunstforening er medlem av SKINN (Se Kunst i Nord-Norge) og Norske Kunstforeninger.  Vi abonnerer på  ”Kunsthåndverk”  og ”Billedkunstneren” .

Styremedlemmene får tilsendt”Kunst Pluss” fra Nors Kunstforening og ”SKINN informasjon”.  

8         Vurdering av driften

8.1  Arbeidsfordeling

Leder og sekretær fordeler oppgaver mellom seg. Vesentlige oppgaver er postbehandling, forberedelser, innkalling og referat til styremøter og årsmøte, avtaler med utstillere og oppfølging av utstillingsprogram.

Kasserer har faste arbeidsoppgaver; regnskap, fakturering, søknader om fraktstøtte, prosjekter og momskompensasjon.

Hovedansvaret for utstillinger i utstillingsprogrammet fordeles og går på omgang mellom medlemmene.  Det er utarbeidet detaljert oversikt over forberedelser og oppgaver som hovedansvarlig for en utstilling.

Styrets medlemmer deltar i arbeid med mottak, utpakking, opphenging av utstillinger og pakking etter utstillinger. Arbeidet med utstillinger varierer med type og størrelse på utstillingene, og utstillingsprogrammet tilpasses kapasiteten vi har i form av arbeidstimer fra styret og medlemmer som har meldt seg til å bidra.  Styrets mål er å gi Altas befolkning flest mulig gode kunstopplevelser. 

8.2  Programkomitè

Det er i 2015 etablert en egen programkomite bestående av styremedlem Ragnhildur Asvaldsdottir, medlem Kirsti Vigestad og medlem Carola Kleeman.  Programkomiteens oppgave er å behandle henvendelser fra utstillere og legge fram forslag til løpende utstillingsprogram for styret. Styret har med opprettelsen av en programkomitè ønsket å nyttiggjøre seg kunstfaglig kompetanse blant medlemmene, og gi medlemmer mulighet til å komme med forslag til og påvirke valg av utstillere. 

8.3  Rekruttering

I januar 2015 la vi ut innmeldingsblankett og oppfordring om å bli medlem på sosiale medlemmer. For 2016 har vi i tillegg til planlagt en egen rekrutteringskampanje i januar måned for å få flere kunstglade medlemmer. 

9         Takk

Vi vil igjen takke alle frivillige som har hjulpet til med å få klar utstillingene, de som har sittet vakt og de som har vært med på utpakking og ned-pakking eller på annen måte bidratt.  Vi takker alle trofaste medlemmer, både private og bedrifter, som betaler sin årlige kontingent og/eller leier bilder hos oss.  Ikke minst takk til Alta kommune som bidrar med faste lokaler, noe som er avgjørende for at vi kan drive videre. 

 

Styret i Alta Kunstforening

Alta, 30. mars 2016 

Anita Persen           Inge Berg Nilssen              Kristin Harila 

Beate Bursta           Liv Byrkjeflot                      Ragnhildur Asvadsdottir